OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
• Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba Martina
Kolaříková, IČ: 08828318, se sídlem Sudoměřice 370, 696 66
(dále jen: „správce“).

• Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Sudoměřice 370, 696 66
email: obchod@kvetinovestudionahradebni.cz
telefon: +420 704 189 409

• Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například
jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
identity této fyzické osoby.

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
• Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo
osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší
objednávky.

• Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje
nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
• Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.
6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při
objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a
plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových
aktivit.
• Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu
rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním
jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
• Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z
těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního
vztahu).
• Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní
údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
• Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě
smlouvy,
• zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby,
• zajišťující účetní zpracování Vaší objednávky.
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do
země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
• Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě
omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo
elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III
těchto podmínek.
• Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na
ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a
organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť
a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování
přístupu k osobním údajům.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím
pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
• Odesláním objednávky z internetového objednávkového
formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
• S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu
prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních
údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi
podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Adresa

Sociální sítě

Informace